องค์ประกอบที่สำคัญที่มีผลต่อข้อมูลประชากร ทั้งในเรื่องของขนาด โครงสร้าง และการกระจายตัวของประชากร ได้แก่ การเกิด (Birth) การตาย (Mortality) และการย้ายถิ่น (Migration) โดยข้อมูลเกี่ยวกับการเกิด การตาย และการย้ายถิ่นนี้ จะสัมพันธ์กับคุณลักษณะต่างๆ ทางด้านประชากร เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะภาพสมรส
การศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นต้น โดยที่คุณลักษณะต่างๆ ทางประชากรเหล่านี้ จะชี้ให้เห็นถึงแบบแผน หรือแนวโน้มเกี่ยวกับการเกิด การตาย และการย้ายถิ่น ของประชากรในพื้นที่หนึ่งๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ การกำหนดนโยบายประชากรของประเทศได้
โปรแกรม Census เป็นโปรแกรมรวมข้อมูลเด็กตั้งแต่ 0-18 ปี เพื่อเก็บข้อมูลเด็นทั้งจังหวัดอำนาจเจริญ 
Click Enter Programe Census.e-du.in

แสดงความคิดเห็น