ช่วยให้บุคลากรใน สพท.อำนาจเจริญ ให้สามารถเข้าดูข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในโปรแกรมประกอบด้วยข้อมูลบุคลากร และข้อมูลการย้ายของบุคลากรภายใน สพท.อำนาจเจริญ การใช้งานมีดังนี้
สิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติ ตามสถานะ โปรแกรมแบ่งสถานะออกเป็น สถานะ ดังนี้

1)  สถานะบุคคลทั่วไป
-  สามารถดูข้อมูลตามที่โปรแกรมให้ดูได้อย่างเดียว
2)   สถานะบุคลากร
-    เข้าสู่ระบบ แล้วเช็คข้อมูลประวัติส่วนตัวถ้ามีเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงเรียนเพื่อทำการปรับปรุง
-    เมื่อต้องการย้าย ให้กรอกข้อมูลคำร้องขอย้ายที่ เมนู  บันทึกแบบขอย้าย
3)   สถานะเจ้าหน้าที่โรงเรียนหรือหน่วยงาน
-    เข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าหน้าที่โรงเรียน
-    มีหน้าที่เช็คข้อมูล และปรับปรุง แก้ไขข้อมูล บุคลากรภายในหน่วยงานให้ถูกต้องที่สุด
-    มีหน้าที่เช็คข้อมูลคำร้องขอย้ายของบุคลากรที่ต้องการย้าย
-   มีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
4)   สถานะผู้ดูแลระบบ หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง หรือผู้บริหาร
-  เข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าหน้าที่โรงเรียน หรือ ผอ.ให้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้บริหาร
-   เจ้าหน้าที่บุคลากร สพท.อำนาจเจริญ มีหน้าที่เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลบุคลากรภายในเขตพื้นที่อำนาจเจริญทุกคน
-    เจ้าหน้าที่บุคลากร สพท.อำนาจเจริญ มีหน้าที่เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลอัตราตำแหน่งว่างของแต่ละโรงเรียน
-    สำหรับ ผอ.โรงเรียนในแต่ละโรงเรียน มีหน้าที่แสดงความคิดเห็นการขอย้ายของบุคลกรที่ขอย้ายในหน่วยงานของตนเอง และมีหน้าที่อนุมัติย้ายบุคลากรที่แสดงความประสงค์ขอย้ายในหน่วยงาน
-    สำหรับ ผอ.โรงเรียน ในแต่ละโรงเรียน มีหน้าที่กรอกข้อมูลวิชาเอกที่ต้องการในหน่วยงานของตนเอง
เว็บไซต์ที่ใช้ในการใช้งานโปรแกรมมี 3 ทางคือ


แสดงความคิดเห็น